European Union


Srbija je 29. aprila 2008. godine potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskim zajednicama i njihovim državama članicama. SSP će stupiti na snagu nakon što ga potvrde Savet ministara Evropske unije i Evropski parlament i nakon ratifikacije u svim državama potpisnicama, članicama EU.

Sastavni deo Sporazuma je Prelazni trgovinski sporazum koji je već stupio na snagu i čija je puna primena otpočela 1. februara 2010. godine. Srbija je još februara prošle godine počela jednostrano da primenjuje ovaj trgovinski Sporazum, a EU je još 2000. godine omogućila bescarinski izvoz iz Srbije u EU za većinu proizvoda. Međutim tek sada, njegovom punom primenom, nastao je pravi ugovorni odnos između Srbije i EU.

Prema ovom sporazumu EU i Srbija će postepeno uspostaviti zonu slobodne trgovine u skladu sa odredbama ovog sporazuma, u periodu od najviše šest godina, počevši od stupanja na snagu Prelaznog sporazuma. Osim carinske liberalizacije, Prelazni sporazum predviđa obaveze harmonizacije pravila u oblastima od značaja za trgovinu dve strane, pre svega: zaštite konkurencije, državne pomoći i sl.

Pogledajte tekstove sporazuma:

  1. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju
  2. Prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice i Republike Srbije
  3. Sporazum o trgovini tekstilnim proizvodima Srbija – EU


footer